Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

perpetually /pə'pet∫ʊəli/  

  • Phó từ
    mãi mãi, vĩnh viễn
    [một cách] liên tục, không ngừng
    không dứt, [một cách] liên miên