Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

incessantly /in'sesntli/  

  • Phó từ
    [một cách] không ngừng, [một cách] không ngớt, [một cách] liên miên
    complain incessantly
    luôn mồm kêu ca