Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

interminably /in'tɜ:minəbli/  

  • Phó từ
    [một cách] vô tận, [một cách] liên miên
    we had to wait interminably
    chúng tôi đã phải chờ mãi thôi