Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

forever /fə'revə[r]/  

 • Phó từ
  (cách viết khác for ever) mãi mãi
  I'll love you forever
  anh sẽ yêu em mãi mãi
  (dùng với động từ ở thì tiếp diễn) lúc nào cũng, luôn luôn
  why are you forever asking questions?
  tại sao lúc nào anh cũng hỏi vậy?

  * Các từ tương tự:
  forevermore