Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự chia tay, sự từ biệt
  a tearful parting
  cuộc chia tay đầy nước mắt
  a parting kiss
  cái hôn lúc chia tay
  (Mỹ part) đường ngôi (trên mái tóc)
  a (the) parting of the ways
  chỗ ngã ba đường (đen, nghĩa bóng)
  a parting shot
  hành động (lời phê bình) không thân thiện lúc ra đi