Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

leave-taking /'li:vteikiη/  

  • Danh từ
    sự chào tạm biệt