Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mastermind /'mɑ:stəmaind/  /'mæstərmaind/

 • Danh từ
  người quân sư, người đạo diễn (bóng)
  the mastermind behind the project
  người quân sư đằng sau dự án
  Động từ
  làm quân sư, điều khiển, chỉ huy
  mastermind a campaign
  chỉ huy một chiến dịch