Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (Mỹ)
  như litre
  xem litre

  * Các từ tương tự:
  literacy, literal, literalise, literalism, literalist, literality, literalize, literally, literalness