Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    lít (đơn vị đo thể tích)