Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

literacy /'litərəsi/  

  • Danh từ
    sự biết viết biết đọc