Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thanh thiếu niên
  diễn viên thủ vai thanh thiếu niên
  play the juvenile lead
  thủ vai thanh thiếu niên
  Tính từ
  [thuộc] thanh thiếu niên
  (xấu) trẻ con, chưa chín chắn
  stop being so juvenile!
  Thôi cái trò trẻ con như thế đi!

  * Các từ tương tự:
  juvenile court, juvenile delinquency, juvenile delinquent, juvenilely, juvenileness