Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

juvenile court /'dʒu:vənail kɔ:t/  

  • tòa án thanh thiếu niên