Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  ngọc, đá quý
  đồ châu báu; đồ nữ trang
  chân kính (ở đồng hồ)
  viên ngọc (nghĩa bóng) (vật quý; người có phẩm giá cao)

  * Các từ tương tự:
  jewel box, jewel case, jewel-house, jewelled, jeweller, jewellery, jewelry