Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jewelled /'dʒu:əld/  

  • Tính từ
    (Mỹ jeweled)
    nạm ngọc
    a jewelled ring
    chiếc nhẫn nạm ngọc