Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jewel-house /'dʤu:əlhaus/  

  • Danh từ
    the jewel-house kho châu báu Hoàng gia (ở Luân đôn)