Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cũng jewelery)
    đồ châu báu, đồ kim hoàn