Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  ngọc
  một vương miện nạm ngọc
  (nghĩa bóng) vật quý nhất
  bức tranh này là vậy quý nhất trong bộ sưu tập
  a gem of a place
  một nơi tuyệt vời
  she's a real gem
  cô ta quả là một viên ngọc

  * Các từ tương tự:
  gem-cutting, gemeinschaft, geminate, gemination, Geminean, Gemini, geminiflorous, gemma, gemmaceous