Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jewel box /'dʒu:əlbɔks/  

  • hộp nữ trang, hộp đồ châu báu