Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    tăng cường; gia tăng
    tụi khủng bố đã gia tăng chiến dịch đánh bom của chúng