Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

redouble /ri:'dʌbl/  

 • Động từ
  gia tăng
  nhiệt tình của chị ta đã gia tăng
  we must redouble our efforts
  chúng ta phải gia tăng cố gắng
  tố gấp đôi lên lần nữa (đánh bài brít)