Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  bị ức chế
  I feel too inhibited to laugh freely
  tôi bị ức chế đến nỗi không cười được thoải mái
  không được tự nhiên
  an inhibited smile
  nụ cười không tự nhiên

  * Các từ tương tự:
  inhibitedly