Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inhibitedly /in'hibitidli/  

  • Phó từ
    [một cách] không được tư nhiên