Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Giới từ
  kể cả, bao gồm cả
  there are twelve, including the children
  có mười hai người kể cả trẻ con
  up to and including December 31st
  tính đến 31 tháng Mười Hai, kể cả ngày đó