Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  kính; thủy tinh
  fit a new pane of glass to the window
  lắp một miếng kính mới vào cửa sổ
  a glass bottle
  cái chai thủy tinh
  (thường ở dạng ghép) cốc, ly
  a beer glass
  cốc uống bia
  could I have a glass of waterplease
  cho tôi xin một cốc nước nhé
  bát đĩa cốc chén bằng thủy tinh
  all our glass and china is kept in the cupboard
  tất cả bát đĩa cốc chén bằng thủy tinh và bằng sứ được cất trong tủ ly
  (số ít) mặt kính (đồng hồ…)
  glasses (cũng spectacles, specs) (khẩu ngữ) (số nhiều) kính đeo mắt
  glasses (cũng field glasses) (số nhiều) ống nhòm
  the glass (số ít) khí áp kế, phong vũ biểu
  raise one's glass to somebody
  xem raise
  Động từ
  lợp kính, bọc kính
  mái hiên lợp kính

  * Các từ tương tự:
  glass cloth, glass dielectric capacitor, glass fibre, glass insulator, glass substrate, glass works, glass-blower, glass-blowing, glass-case