Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tumbler /'tʌmblə[r]/  

 • Danh từ
  cốc (không có chân)
  (cách viết khác tumblerful) cốc đầy (lượng chứa)
  a tumbler of milk
  một cốc sữa đầy
  cái lẫy khoá
  (cũ) diễn viên nhào lộn

  * Các từ tương tự:
  tumbler-drier, tumblerful