Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

looking-glass /'lʊkiηglɑ:s/  

  • Danh từ
    (cũ)
    gương soi