Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  khoáng vật trong suốt (như thạch anh chẳng hạn); đồ trang sức bằng khoáng vật trong suốt
  pha lê (thủy tinh cao cấp)
  a crystal vase
  cái bình bằng pha lê
  (hoán học) tinh thể
  tinh thể đường và tinh thể muối
  mắt kính đồng hồ

  * Các từ tương tự:
  crystal ball, crystal clear, crystal set, crystal-gazer, crystal-gazing, crystalliferous, crystalline, crystallinity, crystallizable