Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

crystalline /'kristəlain/  

  • Tính từ
    bằng pha lê; giống pha lê
    trong suốt
    water of crystalline purity
    nước trong suốt như pha lê