Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

window-pane /'windəʊpein/  

  • Danh từ
    ô kính cửa sổ