Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

follow-through   

  • Danh từ
    (quần vợt) đà phát bóng