Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  tìm về, đem về
  fetch a doctor at once
  đi tìm bác sĩ ngay
  làm ơn đi đón tụi trẻ ở trường về hộ
  (cũ) làm trào ra, làm chảy ra
  fetch tears to the eyes
  làm trào (ứa) nước mắt
  fetch a deep sign
  phát ra một tiếng thở dài
  được bán với giá là (nói về hàng hóa)
  the picture should fetch £2.000 at auction
  bức tranh này bán đấu giá được đến 2.000 bảng đấy
  (khẩu ngữ) đấm, thụi, thoi
  fetch somebody a blow
  thụi ai một quả
  fetch and carry [for somebody]
  phục dịch ai
  ông ta hy vọng cô con gái ông sẽ phục dịch ông suốt ngày
  fetch up
  (khẩu ngữ)
  đến (nơi nào đó mà ai không định trước)
  ngồi trên tàu tôi buồn ngủ và tàu đến tận Glasgow

  * Các từ tương tự:
  fetch protection bit, fetcher, fetching, fetchingly