Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fetchingly /'fet∫iηli/  

  • Phó từ
    [một cách] khêu gợi, [một cách] hấp dẫn