Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [có màu] nâu xám xỉn
  Danh từ
  màu nâu xám xỉn
  Động từ
  (-nn-)
  thúc nợ

  * Các từ tương tự:
  dun-bird, dunce, dunce's cap, dunderhead, dunderheaded, dune, duneland, dunelike, dung