Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dunce's cap /'dʌnsizkæp/  

  • mũ lười (mũ giấy trước đây học sinh tối dạ phải đội trong lớp, coi như một hình phạt)