Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dune /dju:n/  /du:n/

  • Danh từ
    (cách viết khác sand-dune)
    cồn cát

    * Các từ tương tự:
    duneland, dunelike