Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

downtrodden /'daʊntrɒdn/  

  • Tính từ
    bị áp bức, bị đè nén
    downtrodden workers
    những công nhân bị áp bức