Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

maltreat /,mæl'tri:t/  

  • Động từ
    ngược đãi

    * Các từ tương tự:
    maltreater, maltreatment