Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Đại từ
  lạm dụng
  lạm dụng quyền hành
  lạm dụng lòng tin của người
  ngược đãi; lợi dụng
  một người vợ bị ngược đãi
  lăng mạ, chửi rủa
  Danh từ
  sự lạm dụng
  drug abuse
  sự lạm dụng thuốc
  an abuse of authority
  sự lạm dụng quyền hành
  thói xấu, hủ tục
  chặn đứng những hủ tục chính trị
  sự lăng mạ, sự chửi rủa
  hurl [a stream of abuse] at somebody
  tuôn ra một tràng lời chửa rủa ai

  * Các từ tương tự:
  abuser