Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    ngược đãi
    tôi ghét thấy sách bị vứt bỏ lung tung

    * Các từ tương tự:
    mistreatment