Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người lạm dụng
    người lăng mạ, người sỉ nhục, người chửi rủa
    người nói xấu, kẻ gièm pha
    người đánh lừa, người lừa gạt