Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    chinh phục
    một dân tộc bị chinh phục