Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disembodied /,disim'bɒdid/  

 • Tính từ
  (thường thuộc ngữ) lìa khỏi xác (hồn)
  (nghĩa bóng) không rõ nguồn gốc, quái lạ
  disembodied voices
  giọng nói quái lạ

  * Các từ tương tự:
  Disembodied technical progress