Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Disembodied technical progress   

  • (kinh tế)
    Tiến bộ kỹ thuật ngoại tại; Tiến bộ kỹ thuật tách rời
    Tiến bộ kỹ thuật đạt được mà không tốn kém tiền đầu tư, như một dạng lộc trời cho, hoàn toàn không phụ thuộc tích luỹ vốn hay bất kỳ biến nào khác trong hệ thống kinh tế