Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disapproving /,disə'pru:viη/  

 • Tính từ
  tỏ ý không tán thành
  a disapproving frown
  cái chau mày tỏ ý không tán thành

  * Các từ tương tự:
  disapprovingly