Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tut-tut /,tʌt'tʌt/  

  • Thán từ, Danh từ, Động từ
    như tut
    xem tut