Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thuyền
  a rowing boat
  thuyền chèo
  a sailing boat
  thuyền buồm
  a motor boat
  thuyền gắn máy
  đĩa hình thuyền (để đựng nước xốt, nước thịt)
  be in the same boat
  xem same
  burn one's boats (bridges)
  xem burn
  miss the boat (bus)
  xem miss
  push the boat out
  xem push
  rock the boat
  xem rock
  Động từ
  (thường go boating)
  đi chơi bằng thuyền
  mỗi kỳ nghỉ cuối tuần chúng tôi đều đi chơi bằng thuyền trên hồ

  * Các từ tương tự:
  boat people, boat race, boat train, boat-hook, boat-house, boatclock, boatel, boater, boatful