Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thuyền yat, thuyền buồm đua
  a yacht race
  cuộc đua thuyền yat
  a sand yacht
  thuyền yat có bánh chạy được trên cát
  du thuyền
  Động từ
  đua thuyền buồm
  đi chơi bằng du thuyền

  * Các từ tương tự:
  yacht-club, yacht-race, yachting, yachtsman, yachtsmanship