Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

yacht-club /'jɔtklʌb/  

  • Danh từ
    hội chơi thuyền