Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

runabout /'rʌnəbaʊt/  

  • Danh từ
    (khẩu ngữ)
    ô tô con, ô tô nhỏ (để đi trong thành phố)