Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rowing-boat /'raʊiŋ bəʊt/  

  • Danh từ
    (Mỹ row-boat)
    thuyền chèo